I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu „Advanced Threat Summit” (dalej: "Konkurs") jest „Evention sp. z o.o., ul.
Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, +48 tel. (22) 535-30-33, kontakt@evention.pl, REGON: 146871262,
NIP: 5252564839, wpisaną pod numerem KRS: 0000483800 do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał
zakładowy: 5 000 zł (wpłacony w całości)”, zwany w dalszej części Regulaminu również
"Organizatorem"

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.

3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej w Konkursie mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne
podsiadając pełną zdolność do czynności cywilnoprawnych, które są uczestnikami konferencji
Advanced Threat Summit 2020.

4. W Konkursie nie mogą brać udziału:
a) pracownicy oraz współpracownicy Organizatora lub spółek powiązanych kapitałowo z powyżej
wymienionych;
b) inne osoby, które brały udział w organizowaniu Konkursu;
c) osoby najbliższe wobec osób wymienionych w lit. a) i b) powyżej, to jest osoba będąca wobec
takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osoba
pozostającą w stosunku przysposobienia, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu;

II. CZAS TRWANIA KONKURSU
1. Konkurs zostanie zorganizowany i przeprowadzony na stronie internetowej
https://www.atsummit.pl/ (dalej „Strona Internetowa”) w terminie od dnia 18 listopada 2020 roku
do dnia 20 listopada 2020 roku (dalej: „Czas trwania Konkursu”).

III. KOMISJA KONKURSOWA
1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu
dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców Konkursu,
rozpatrywania oraz interpretacji Regulaminu, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład
Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora.

IV. NAGRODY
1. Nagrodami w Konkursie są 2 nagrody kategorii I (każda nagroda o wartości łącznej 878 zł brutto, w
tym kamera WiFi 360 stopni o wartości 790 zł), 4 nagrody kategorii II (każda nagroda o wartości
łącznej 188 zł brutto, w tym Słuchawki bezprzewodowe JBL TUNE 500BTo wartości 169 zł), 4 nagrody
kategorii III (każda nagroda o wartości łącznej 110 zł brutto, w tym głośnik mobilny GOOGLE Home
Mini o wartości 99 zł).
2. Każdy uczestnik Konkursu może wygrać tylko jedną Nagrodę w Konkursie w trakcie całości trwania
konkursu.
3. Nagrody w Konkursie zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa
podatkowego, co oznacza, iż nagroda pieniężna zostanie wydane na rzecz laureata po wcześniejszym
przekazaniu Organizatorowi wszystkich potrzebnych danych, wymaganych do uregulowania kwestii,
zryczałtowanego podatku dochodowego, zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych, w wysokości 10% wartości nagrody. Organizator konkursu, jako
płatnik, przekaże zryczałtowany podatek do właściwego urzędu skarbowego w imieniu Zwycięzcy.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG KONKURSU
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie w czasie trwania Konkursu odpowiedzi na
zadanie konkursowe poprzez wypełnienie ankiety oceny konferencji oraz w ankiecie w
przeznaczonym do tego miejscu podanie hasła wraz z podaniem danych osobowych w postaci: imię,
nazwisko, nazwa firmy, numer telefonu komórkowego w krajowej sieci telefonii komórkowej, adres
e-mail, wyrażenie wszystkich zgód na przetwarzanie ww. danych osobowych oraz zaakceptowanie
Regulaminu Konkursu (dalej „Zgłoszenie konkursowe”). Osoba wysyłająca Zgłoszenie konkursowe
czyni to we własnym imieniu i staje się uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”).
2. Spośród wszystkich przesłanych Zgłoszeń konkursowych w Czasie trwania Konkursu Komisja
Konkursowa wyłoni każdego dnia (19 listopada o 16.25 podczas trwania punktu agendy
Podsumowanie dnia i rozstrzygnięcie konkursu (nagrody!). Zaproszenie na kolejne aktywności. oraz
20 listopada 2020 roku o 14.50 podczas trwania punktu agendy Podsumowanie i zakończenie
Advanced Threat Summit 2020. Rozstrzygnięcie konkursu (nagrody!)) po 5 zgłoszeń konkursowych, a
autorom przyzna Nagrodę (dalej „Zwycięzca”).

VI. OGŁOSZENIE WYNIKÓW
1. Ogłoszenie Zwycięzców odbędzie się:
• 19 listopada o 16.25 podczas trwania punktu agendy Podsumowanie dnia i rozstrzygnięcie
konkursu (nagrody!). Zaproszenie na kolejne aktywności.
oraz
• 20 listopada 2020 roku o 14.50 podczas trwania punktu agendy Podsumowanie i zakończenie
Advanced Threat Summit 2020. Rozstrzygnięcie konkursu (nagrody!))
2. Organizator skontaktuje się e-mailowo bądź telefonicznie ze Zwycięzcami w terminie najpóźniej do
dnia 27 listopada 2020 roku.
3. Jeżeli w wyżej opisany sposób nie zostanie wyłoniony zwycięzca Nagrody, Nagroda przechodzi do
dyspozycji Organizatora.

VII. ODBIÓR NAGRÓD
1. Odbiór Nagród następuje poprzez wysłanie ich do zwycięzców Konkursu drogą pocztową bądź
kurierem na adres wskazany przez te osoby w terminie nie później niż w ciągu 30 (trzydziestu) dni od
dnia zakończenia Konkursu, wedle wyboru Organizatora.
2. Nagrody przyznane Zwycięzcom nie mogą być zamienione na inne nagrody rzeczowe ani też nie
będzie możliwości wypłaty równowartości Nagrody w gotówce.

VIII. DANE OSOBOWE
1. Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do
przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wydania przyznanych Nagród
oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów Organizatora.
2. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy
treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych
osobowych.
3. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

IX. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą
być składane na adres mailowy Organizatora w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu w
danej edycji. Adres Organizatora został wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.
2. Reklamacja powinna mieć formę pisemną i zawierać imię, nazwisko, nazwę firmy, adres mailowy
oraz numer telefonu składającego reklamację, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód
reklamacji.
3. Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od momentu otrzymania reklamacji
rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje Zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie
udziału w Konkursie przez jego uczestników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe
szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika Konkursu.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w
połączeniach sieci internetowych powstałych w szczególności z winy operatorów albo uczestników
Konkursu.
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają w szczególności odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Organizator zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, przy
czym zmiany niniejszego Regulaminu dokonywane będą wyłącznie na korzyść uczestników Konkursu i
bez uszczerbku dla praw nabytych uczestników Konkursu. O wszelkich zmianach Regulaminu
Organizator będzie informować na antenie Stacji Radiowej i na stronie internetowej
www.atsummit.pl

Organizator konferencji

Evention sp. z o.o., Rondo ONZ 1 Str, Warsaw, Poland
Specjalizujemy się w kompleksowym programie realizacji wydarzeń, które są efektywnym sposobem budowania relacji z potencjalnymi klientami.

KONTAKT

Weronika Warpas